Skip to main content
Thumbnail for Transactions of the Gaelic Society of Glasgow : Volume 2, 1891-94

Transactions of the Gaelic Society of Glasgow : Volume 2, 1891-94

1894
Books
Imprint:
Glasgow : Comunn Gailig Ghlaschu/Archibald Sinclair et al, 1894
Collation:
314 p. ; 19 cm
Contents:
Contents - - Incidents in the Risings of 1715 and 1745 - - The Ethiopian and the Celt: a comparison - - Who were the Feinn? - - Ancient Celtic art - - Miann a' bhaird aosda - - The Gaelic language as a vehicle of expression - - Skye bards - - O chionn da fhichead bliadhna - - Scotland in early Irish literature - - Aiteal de shean nithean Gaidhealach - - Earann de eachdraidh nan seann righrean
Language:
English
View my active saved list
0 items in my active saved list